Azərbaycanca: avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin təhlükəsizliyi
İzahı:

AIS-i xidmətdən imtinadan və AİS və verilənləri icazəsiz (bilərəkdən və ya təsadüfi) aşkarlanmaqdan, modifikasiyadan və ya məhv edilməkdən mühafizə edən idarəetmə və nəzarət tədbirlərinin məcmusu.

English: automated information system security

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.