Azərbaycanca: avtorizasiya sərhədi
İzahı:

İnformasiya sisteminin səlahiyyətli şəxs tərəfindən əməliyyat üçün avtorizasiya edilməli olan bütün komponentləri; informasiya sisteminin qoşulduğu və ayrıca avtorizasiya edilən sistemlər bura daxil edilmir.

English: authorization boundary

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.