Azərbaycanca: baza təhlükəsizlik səviyyəsi
İzahı:

İnformasiya sisteminin konfidensiallıq, tamlıq və əlyetərlik üçün müəyyən edilmiş tələbləri əsasında tələb edilən minimal təhlükəsizlik mexanizmləri.

English: baseline security

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.