Azərbaycanca: amplitud
İzahı:

Müəyyən qanun üzrə rəqs edən dəyişənin orta qiymətdən və ya şərti sıfır qəbul edilmiş müəyyən qiymətdən ən böyük uzaqlaşmasıdır; siqnalın baxılan anda kəmiyyət qiymətidir.

Русский: aмплитуда
English: amplitude

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev, L.V. Suxostat. “Nitq texnologiyaları üzrə terminlərin izahlı lüğəti”. Bakı,  “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 112 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.