Azərbaycanca: səs
İzahı:

Yayılan mexaniki dalğalardır (yayılma mühiti havadır). İnsanın qavradığı sәs rәqslәrinin tezlik diapazonu 20-20 000 Hs tәşkil edir. Tezliyi 20-20 000 Hs olan akustik dalğalar səs dalğaları, 20 Hs-dən kiçik olanlar – infrasəs, 20 000 Hs-dən böyük olanlar ultrasəs dalğalar adlanır. Nitqin tezlik diapazonu daha kiçikdir və 300-4 000 Hs tәşkil edir. Tezlik diapazonunu 300-2 400 Hs-ә qәdәr sıxdıqda da nitq aydın eşidilir.

Русский: звук
English: sound

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev, L.V. Suxostat. “Nitq texnologiyaları üzrə terminlərin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 112 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.