Azərbaycanca: nitq səsləri
İzahı:

Şifahi məlumatın elementləridir, danışanın əhval-ruhiyyəsini, onun haqqında danışdığına, həmsöhbətinə, auditoriyaya və s. münasibətini ifadə edən səs əlamətlərindən ibarətdir.

Русский: речевые звуки
English: speech sounds

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev, L.V. Suxostat. “Nitq texnologiyaları üzrə terminlərin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 112 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.