Azərbaycanca: Atom nəşr protokolu
İzahı:


Atom Nəşr Protokolu (AtomPub, Atom Publishing Protocol)  HTTP  protokolu (HyperText Transfer Protocol) əsasında yaradılmış və Veb-saytlarda toplanmış resursların modifikasiyası və silinməsinə (yəni səbəkə resurslarının yenilənməsinə) imkan verən protokoldur. 

Русский: Протокол публикации Atom
English: Atom Publishing Protocol
Explanation:

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) based Atom Publishing Protocol (AtomPub) is a protocol, which enables the development, modification and deletion (i.e., the renewal of network resources) of the resources collected in the web sites.


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.