Azərbaycanca: bakterial yemləmə optimallaşdırma alqoritmi (BYOA)
İzahı:

BYOA çox mürəkkəb və həlli mümkün olmayan ədədi minimallaşdırma və ya maksimallaşdırma məsələlərinin təqribi həllini  tapmaq üçün istifadə olunan maraqlı süni intellekt metodudur. BYOA səmərəli determinant yanaşma mümkün olmadığı halda ədədi məsələlərin optimal həllini tapmaq üçün bakteriyaların  (bağırcaq köplərinə oxşar) reproduktiv davranışını və qida mənbəyini modelləşdirən ehtimala əsaslanan texnikadır.

Русский: aлгоритм oптимизации бактериальной фуражировки (АОБФ)
English: bacterial foraging optimization algorithm (BFOA)
Explanation:

BFOA is a fascinating artificial intelligence technique that can be used to find approximate solutions to extremely difficult or impossible numeric maximization or minimization problems. BFOА is a probabilistic technique that models the food-seeking and reproductive behavior of common bacteria such as  coli in order to solve numeric optimization problems where there’s no effective deterministic approach.


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.