Azərbaycanca: bit xəritəsi
İzahı:

Bit xəritəsi  ardıcıllıqla yazılmış ikilik sıraların yığımı, yəni bitlərdən ibarət ardıcıllıqdır (massivdir). Rəqəmsal təsvirlərdə bit xəritəsi - təsvirin (piksellərin) elementlərinin qiymətlərini saxlayan matrisdir.

Русский: битовая карта
English: bitmapping
Explanation:

Bitmapping - a set of consistently written down bits, that is sequence (file) of bits. A bitmap in digital images - a matrix storing values of elements of the image (pixels). 


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.