alleqoriya

1. Hər hansı bir mücərrəd məfhumun, fikrin, ideyanın konkret bədii surətdə əyani ifadəsi (ədəbiyyatda, heykəltəraşlıqda, rəssamlıqda);

2. Mücərrəd məfhumların konkret obrazlarda ifadəsi;

3. Rəmz, kinayə, təşxis, məcaz.

Ətraflı...
alqoritm

[lat. Allgorithim – orta Asiya riyaziyyatçısı Əl-Xorezmin adının forması]

1. "Alqoritm" termini IX əsrdə yaşamış və "Hesabi traktat" əsərində onluq say sistemi ilə hesablama qaydalarını işləmiş Orta Asiya riyaziyyatçısı, məhşur özbək alimi Məhəmməd ibn-Musa əl Xorezminin latınlaşdırılmış (Algorithmi) adını ifadə edir;

2. Qəti müəyyən edilmiş qaydalar üzrə tətbiq olunan əməliyyatlar sistemi;

3. Alqoritm riyaziyyatın nisbətən sadə şəkildə

Ətraflı...
alternativ

[fr. alternative, lat. alter – başqa, başqası, ikisindən biri, alternare – növbələşmək]

1. İqtisadi davranışın ən yaxşı üsulunu seçmək məqsədilə mümkün variantlardan başqa birisi ilə müqayisə edilə bilən bir variant;

2. İdarəetmədə müəyyən qərarı istisna edən digər qərara qarşı qoyulan variant.

Ətraflı...
alternativ seçkilər

Öz aralarında rəqabət aparan iki və ya daha çox namizədlər içərisindən hər hansı bir orqana vəzifəli şəxsin seçilməsi.

Ətraflı...
aludəlik

Bir şeyə aludə olmuş adamın halı; mübtəlalıq.

Ətraflı...
alyans

[fr. alliance – ittifaq]

1. Bir neçə təşkilatın, müəssisənin, şəxsin müqavilə əsasında yaradılan ittifaqı, birliyi;

2. İttifaq (adətən dövlətlər və təşkilatlar arasında), yaxud birləşmə.

Ətraflı...
ambisiya

[fr. ambition – düzgünlük sevən, öyünmək]

Kəskin heysiyyat, təkəbbürlülük, lovğalıq, təşəxxüs, iddia etmə.

Ətraflı...
amil

Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi.

Ətraflı...
analitik

1. Analizlərlə məşğul olan, analizləri tətbiq edən mütəxəssis;

2. Elmin müxtəlif sahələrinə aid, məsələn: həndəsə; dillər və s.;

3. Firmanın, bankın iqtisadi təhlil metodikasına yiyələnmiş və bu cür təhlil aparan mütəxəssis, işçi.

Ətraflı...
analiz

[yun. analysis – dağılma, düzmək, parçalanma, sökülmə və syntesis – birləşmə]

1. Təhlil;

2. Şərh;

3. Elmin müxtəlif sahələrində tətbiq edilən ümumelmi idrak metodları;

4. Tədqiq olunan şeyin hansı tərkib hissələrindən ibarət olduğunu, yaxud onun tərkibinə nə miqdarda bu və ya digər maddənin daxil olduğunu müəyyən etmək üçün tətbiq edilən əməliyyat; təhlil.

Ətraflı...
Cəm : 65
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.