Asinxron Cava skripti və XML

Asinxron tətbiqi veb proqramları yaratmaq üçün kliyent tərəfdə istifadə olunan qarşılıqlı əlaqəli veb texnologiyaları qrupu.

Ətraflı...
audit
  1. Audit – sistem mexanizmlərinin adekvatlığını qiymətləndirmək, təsbit edilmiş siyasətlərə və istismar prosedurlarına uyğunluğu təmin etmək və mexanizmlərə, siyasətlərə və prosedurlara zəruri dəyişikliklər tövsiyə etmək üçün fəaliyyətin (hərəkətlərin) müstəqil araşdırılması və yoxlanılması.
  2. Audit – sistemdə baş verən hadisələr haqqında toplanan informasiyanın (log-faylların) analizidir. Au
Ətraflı...
audit jurnalı

Sistemin subyektlərinin fəaliyyəti barəsində xronoloji nizamlanmış yazıların son nəticənin təftişi məqsədi ilə əməliyyatların, prosedurların yerinə yetirilməsinə və ya tranzaksiyalar zamanı hadisələrin baş verməsinə səbəb olan və ya şərait yaradan hərəkətlər ardıcıllığının bərpası, baxılması və analizi üçün yetərli olan verilənlər. 

Ətraflı...
auditi azaltmaq alətləri

İnsan tərəfindən analizi asanlaşdırmaq məqsədilə audit yazılarının həcmini azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuş ilkin emal prosesləri.  

Ətraflı...
Autentifikasiya

Subyektin doğrudan da özünü təqdim etdiyi şəxs olmasının yoxlanması prosesidir. Autentifikasiya sözünün sinonimi kimi çox vaxt “həqiqiliyin yoxlanması” işlədilir.

  • İstifadəçinin, qurğunun və ya sistemin digər komponentinin identifikatorunun yoxlanmasıdır; adətən sistemin resurslarına girişə icazə qərarının qəbul edilməsi üçün istifadə edilir;
  • Saxlanılan və ya ötürülən verilənlərin icaz
Ətraflı...
Autentifikasiya başlığı protokolu

IPSec-in nüvəsini təşkil edən üç protokoldan biri (digərləri ESP və IKE). AH protokolu verilənlərin tamlığına və autentikliyinə zəmanət verir. O, paketin tərkibindəki verilənləri imza ilə əlaqələndirir, imza həm göndərənin həqiqiliyini, həm də qəbul edilmiş informasiyanın tamlığını təsdiqləməyə imkan verir.

Ətraflı...
autentifikasiya mübadiləsi

İnformasiya mübadiləsi vasitəsilə obyektin autentifikasiyasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş mexanizm.

Ətraflı...
autentifikasiya məlumatı

Obyektin bəyan edilmiş kimliyinin həqiqiliyini müəyyən etmək üçün istifadə edilən məlumatlar.

Ətraflı...
autentifikasiya tokeni

Autentifikasiya mübadiləsi zamanı ötürülən autentifikasiya məlumatları.

Ətraflı...
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi (AİS)

Verilənlərin və informasiyanın yaradılması, ötürülməsi, emalı, yayılması, saxlanması və/və ya idarə edilməsi və hesablamaların aparılması üçün nəzərdə tutulmuş proqram və aparat vasitələrinin çoxluğu.

Ətraflı...
Cəm : 82
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.