blok şifri

Kriptoqrafik açardan istifadə etməklə bir dәfәyә informasiya blokunu çevirən simmetrik açarlı kriptoqrafik alqoritm. Blok şifrində giriş blokunun uzunluğu çıxış blokunun uzunluğuna bərabərdir.

Ətraflı...
bülleten

İnformasiya sistemlərinə təhlükələrlə bağlı əhəmiyyətli yeni hadisələr və tendensiyalar haqqında bildiriş.

Ətraflı...
ehtiyat nüsxə faylı

Verilənlərin sonradan bərpasını mümkün etmək üçün yaradılan fayl.

Ətraflı...
ehtiyat nüsxə proseduru

Uğursuzluq və ya nasazlıq halında verilənlərin bərpasını nəzərdə tutan prosedur.

Ətraflı...
etibar

Təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsinin korrektliyi və səliqəliyi baxımından sistemin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi arxitekturasına və vasitələrinə inamın arxitekturası.   

Ətraflı...
giriş

Subyekt və obyekt arasında qarşılıqlı təsir nəticəsində onların birindən digərinə informasiya axını yaranır.

Ətraflı...
giriş hüququ

Konkret obyektə giriş üçün spesifik əməliyyat tipinə görə subyektə verilən icazə.

Ətraflı...
giriş icazəsi

Subyektin müəyyən obyektlə əlaqəli olan bütün giriş hüquqları.

Ətraflı...
giriş kateqoriyası

Digər obyektlərin paylaşa bildiyi, baxılan obyekti istifadə etməyə səlahiyyət verildiyi resurslara əsaslanan kateqoriya.

Ətraflı...
giriş müddəti

Göstərilən giriş hüquqlarının qüvvədə olduğu zaman müddəti.

Ətraflı...
Cəm : 82
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.