kabel şəbəkəsinin sxemi

kompüter sisteminin  komponentlərinə və ya periferiya qurğularına gedən kabellərin çəkilmə planı.

Ətraflı...
kabel uzlaşdırıcısı

xarakteristikaları qoşulacağı qurğuya (qurğulara) tam uyğun gəlməyən kabeldən istifadəyə imkan verən cihaz.

Ətraflı...
kalkulyator

ədədlər üzərində hesab əməlləri aparan qurğu. Latın dilindəki “calculus” (“kiçik daş”) sözündən götürülüb (qədim hesablama aləti olan abakda kiçik daşlardan istifadə olunurdu). İlk elektron əl kalkulyatoru Ətraflı...

keş

yaddaşın xüsusi altsistemi. Keş yaddaşında tez-tez istifadə olunan verilənlərin qiymətləri saxlanılır ki, bunun da nəticəsində onlara erişmək çox sürətlə baş verir. Keş’də operativ yaddaşın tez-tez müraciət olunan verilənlərin elementləri və onların ünvanları təkrarlanır. Prosessor yaddaşın hər hansı bir ünvanına müraciət edirsə və ünvan keş

Ətraflı...
kompüter-dəstəkli təlim

hesablama texnikasından istifadəni nəzərdə tutan təlim metodikası. CAI proqramlarına dərsliklər, çalışmalar məcmuəsi daxil olur, həmin proqramlar bəzi mövzuları aydınlaşdırmağa və onların necə mənimsənilməsini yoxlamağa imkan verən suallar və cavablar seansını təşkil edirlər. Mövcud CAI sistemləri müxtəlif çətinlik səviyyəsinə malik olan geniş sahələri əhatə edir: elementar v

Ətraflı...
kəsilməz enerji qaynağı

kompüter (yaxud başqa elektron qurğu) ilə qida mənbəyi (adətən, məişət elektrik şəbəkəsi) arasına qoşulan və elektrik enerjisinin kəsilməsi nəticəsində kompüterə daxil olan cərəyanın kəsilməməsinə, bununla da kompüterin mümkün zədələnməl

Ətraflı...
ləçəkli printer

çap hissəsi “qızçiçəyi” şəklində olan printer. Belə printerlərdə boyayıcı və ya qrafit lentdən istifadə edildiyindən, çap olunmuş hərflər aydın və azca qabarıq alınır, həm də simvollar yazı makinasında çap olunmuş kimi görsənir. Lazer printerlərinin geniş istifadəsinədək ləçəkli printerlər yüksək keyfiyyətli çap almaq üçün əsa

Ətraflı...
maqnit lenti

üzərinə verilənlərin yazıldığı maqnit materialla örtülmüş nazik maylar zolaq. Lentdən istifadə etmək üçün verilənlərin saxlanması qurğusu iki dolama (sarğı) çarxına və oxuma-yazma başcığına malik olmalıdır. Ətraflı...

mütləq kodlaşdırma

dolayı ünvanları hər hansı şəkildə cəlb etmədən mütləq ünvanlardan (absolute address) istifadə etməklə proqramlaşdırma. Mütləq kodlaşdırmanı aşağıdakı ifadələrlə müqayisə etmək olar: “solda üçüncü otaq” ifadəsinin əvəzinə “üç nömrəli otaq”.

Ətraflı...
mütləq koordinatlar

müstəvidə və ya fəzada: koordinat başlanğıcından (koordinat oxlarının kəsişmə nöqtəsindən) hər hansı nöqtəyə qədər məsafəni xarakterizə edən koordinatlar (nöqtələr). Mütləq koordinatlardan kompüter qrafikasında diaqramların

Ətraflı...
Cəm : 68
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.